خانه / اخبار گوناگون / چند پاسخ در خصوص کپی برابر با اصل

چند پاسخ در خصوص کپی برابر با اصل

چند پاسخ در خصوص کپی برابر با اصل

معنی کپی برابر اصل است یعنی چی ؟

عبارت مهر برابر با اصل چه باید باشد؟

«ابتدا کلمه ی فتوکپی یا عکس کدام را به کار می‌برید؟» «فتوکپی برابر با اصل هست» «فتوکپی برابر با اصل ابرازی هست» « فتوکپی برابر با سند ابرازی هست» «فتوکپی برابر با مدرک ابرازی هست» «فتوکپی بدون تایید اصالت … اصل یا سند یا مدرک- ابرازی برابر با آن هست»  …  سردفتر اسناد رسمی عدد … …

چند سئوال در خصوص برابر با اصل!

عبارت مهر برابر با اصل چه باید باشد؟ «ابتدا کلمه ی فتوکپی یا عکس کدام را به کار میبرید؟» «فتوکپی برابر با اصل هست» «فتوکپی برابر با اصل ابرازی هست» « فتوکپی برابر با سند ابرازی هست» «فتوکپی برابر با مدرک ابرازی هست» «فتوکپی بدون تایید اصالت … –اصل یا سند یا مدرک- ابرازی برابر با آن هست»

در این جا همکاران نظرات متفاوتی دارند بعضی به کار بردن کلمه ی اصل را دال بر اعلام واصالت انچه عرضه شده میدانند و می‌گویند احراز اصالت آنچه عرضه می‌شود در توان وصلاحیت ومسئولیت دفترخانه نیست ونباید این مسئو لیت را بدوش گرفت و بعضی به کار بردن کلمه سند را خالی از اشکال نمیدانند و می‌گویند تمام انچه راکه مشتریان برای برابر با اصل عرضه می‌کنند “سند” نیست و گروهی به کار بردن کلمه ی “ابرازی” را برای اجتناب از تایید “اصالت” انچه عرضه می‌شود ضروری می‌دانند و از این قبیل مباحث به نظر شما متن مهر چه باید باشد تا خدای ناکرده زبونم لال ترکش آن در قبال دریافت این وجه که یک آدامس دارچین شیک نمی‌شود بما نخورد ؟

«راستی این برابر با اصل که در راستای افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی انجام شده نقطه ی عطفی در روال توسعه دفاتر اسناد رسمی وگره گشای شمار زیادی از مشکلات دفاتر خواهد بود!»

آیا هر نوع سند ومدرکی راکه جهت برابر با اصل عرضه نمایند میتوان برابر با اصل نمود؟ «اعم از کپی سفته چک و…» آیا فتوکپی اسناد دیگر دفاتر اسناد رسمی را می‌توان برابر با اصل نمود؟

آیا فتوکپی سند دفترخانه خود ما را می‌توان برابر با اصل نمود؟ «با همان هزینه معمولی برابر با اصل»

آیا فتوکپی سند یا مدرکی یا نوشته ای را قسمتی ازآن به زبان دیگری نوشته شده هست میتوان برابر با اصل نمود؟

چند پاسخ در خصوص کپی برابر با اصل

آیا فتوکپی نوشته ای راکه کلا به زبان دیگری نگاشته شده هست میتوان برابر با اصل نمود؟

مثلاً اگر فتوکپی یک سندی عرضه گردید که متن آن تماما به زبان انگلیسی هست ومن که در ارتباط با زبان انگلیسی بیگانه ام می‌توانم آن رابرابر با اصل نمایم؟ «گرچه معنی آن هیچ ندانم؟» «یارم همدانی و خودم هیچ مدانی – یارب چه کند هیچ مدان با همدانی؟» «راستی برو بچه های همدان کجایند؟»

آیا در صورتیکه سندی را خودتان چندی گذشته برابر با اصل کرده‌اید مجددا مشتری آمده ولی اینبار چند کپی از روی همانها که قبلا برابر با اصل کرده‌اید آورده ولی اصل را نیاورده هست آیا به اطمینان انچه خود قبلا برابر با اصل کرده‌اید انها را برابر با اصل میکنید؟

«در این جا آیا وجود نقش مهر برابر با اصل انجام شده قبلی خود علت بر خطای دفترخانه نخواهد بود؟» آیا اگر درعدم اصالت اصل سندی شک نزدیک به باور یا باور داشته باشیم میتوان از برابر با اصل کردن آن خودداری نمود؟ آیا برابر با اصل کردن کارنامه های دانش آموزی و دانشجویی «که طبق معمول فقط یک پرینت لیزری میباشند» خالی از اشکال نیست؟

و انها اصل قلمداد میشوند با دقت به این که غالباً مهر وامضا هم ندارند؟ اصولا ملاک اصل بودن مدرکی چیست تا ما کپی آن رابرابر با اصل نماییم؟

نمونه همین مورد جدید مقدور هست پرینت هایی کامپیوتری به دفترخانه عرضه گردد بدون مهر وامضا وبخواهند که برابر با اصل نماییم آیا اشکال ندارد ؟ «با دقت به این که اصل آن اصلی نیست؟»

احکام صادره از دادگستری وحل اختلاف طبق معمول یک نسخه اصلی امضا ومهر می‌دهند ونسخ دیگر فقط یک مهر دادگستری دارد یا ذیل آن برابر با اصل شده ومهر شده هست آیا برابر با اصل کردن همان نسخ دوم احکام صادره از دادگستری بشرح مذکور بدون اشکال هست؟

آیا برابر با اصل کردن فتوکپی جواب استعلامهای ادارات امثال دارائی وشهرداری و… وتحویل دادن آن ها به خریدار بدون اشکال هست ؟

آیا با فتوکپی برابر با اصل جواب استعلامی میشود سند تنظیم کرد؟ «حال این فتوکپی برابر با اصل میتواند قبلا در دفترخانه خود ما تهییه شده باشد یا در دفترخانه دیگری یا از طریق همان اداره صادر کننده آن جواب؟

مثلاً جواب نامه دارائی یا شهرداری مفقود شده و مشتریان می‌رود نسخه ی کپی برابر با اصل می آورد؟»

آیا با نسخه فتوکپی برابر با اصل شده سندی می‌توان سند بعدی را تنظیم نمود؟ «مثلاً فتوکپی برابر با اصل سند ماشین » «درسه حالت این که ممکنست سند قبلی در دفترخانه خود ما تنظیم شده باشد یا در دفترخانه دیگری یا فتوکپی برابر با اصل از سند شرکت یا برگ گمرکی باشد؟»

آیا فتوکپی از نوشته ای که در دفترخانه دیگری یا دفترخانه خودتان گواهی امضا شده برابر با اصل میکنید؟

چند پاسخ در خصوص کپی برابر با اصل

هزینه ی برابر با اصل چنداست؟ «۵۳۵ تومان حاوی ۵۰۰تومان تحریر و۲۰تومان حق الثبت همان پول تمبر و ۱۵ تومان مالیات بر ارزش افزوده» یا « ۷۱۵ تومان حاوی ۵۰۰تومان تحریر و ۲۰۰ تومان حق الثبت یا همان پول تمبر و ۱۵ تومان مالیات بر ارزش افزوده» کدام؟

وآیا با افزایش هزینه های قضائی «مانند بهای تمبر برابر با اصل در دادگستری» هزینه برابر با اصل در دفاتر اسناد رسمی هم افزایش مییابد؟

حق الثبت برابر با اصل را چگونه با دستگاه پوز میپردازید با دقت به این که در قسمت سرویس برای آن محلی تعریف نشده هست؟

آیا انجام برابر با اصل در جائی ثبت می‌گردد؟ وآیا از انچه برابر با اصل می‌شود کپی حاضر میشود جهت بایگانی دفترخانه ویا طبق همان روال دادگاهها مهر شده وتحویل مشتریان میشود؟

اگر در سه ماهه بعد دارائی برای اعمال انجام شده در دفترخانه از بابت وصول مالیا بر ارزش افزوده فیش وفاکتور بخواهد برای برابر با اصل چه چیزی باید عرضه داد؟ «این موضوع در ارتباط با گواهی امضا هم که فیش و فاکتوری ندارد نیز مقدور هست مطرح شود؟»

Let’s block ads! (Why?)